Настоящият модул решава напълно проблемите на управленския финансов анализ чрез дефиниране, измерване и съпоставяне на приходите и разходите.

Предоставена е възможност за реално или прогнозно разпределяне на разходите по центрове на разходи и дейности.

Могат да се управляват неограничен брой разпределения на видовете разходи, аналитични транзакции, системи за преки и пълни разходи.

Чрез модула се осъществява процеса на бюджетиране на дейността.

Модулът осигурява различни отчети с възможност те да бъдат настройвани съобразно индивидуалните потребности за годишни и междинни анализи по:

• Центрове на разходи;

• Дейности;

• Аналитични макети за разпределение на разходи;

• Разходни задачи;

• Преки разходи и пълни разходи;

• Аналитични транзакции;

• Диаграми на потоци;

Могат да се въвеждат реални или прогнозни центрове на печалба, да се събират в групи, или да се разделят.

Управляват се вътрешни дейности и външни подизпълнители.

Определят се различни характеристики за всяка дейност, например начални дати на работа, доставки, период на действие на цени.

Определят се групови кодове към всяка дейност, за да се позволи анализ по отделни дейности, или техни групи.

Към всяка аналитична сметка може да се дефинира макет за разпределение на суми по центрове на разходи, или дейности.

Тези суми се ползват за автоматично генериране на аналитични транзакции.

С помощта на системата за управление на преките разходи е възможно да се въведат променливи разходи, специфични постоянни разходи, разпределяеми постоянни разходи.

Това позволява да се изчисляват дялове и приноси за артикули на ниво център на разход и дейност (с или без данък).

Със системата за управление на пълните разходи могат да се въведат транзакции по счетоводни сметки, които участват във формиране на приходите на компанията, или някоя от следните конфигурации на разходи: преки, общо производствени, административни, търговски (с или без данъци).