От опита си при внедряванията се убедихме, че трябва да предложим на Вас, нашите клиенти ускорена процедура за внедряване на системата.

Именно това доведе до създаването на типови решения за фирми със стандартна по характер дейност за бранша и това да Ви бъде предложено, като инструмент за минимизиране на разходите по внедряването.

А това е водещата ни цел – снижаване на разходите, а смятаме и на всяко малко и средно предприятие.

Внедряването е сложен и изискващ ресурси процес при който са ангажирани и двете страни – внедрител и клиент.

Успешната двустранна комуникация на всички нива може съществено да ускори процеса.

При задоволителна комуникация внедрител- клиент можем да се похвалим със следните срокове за внедряване в работни дни:

• 10 дни – при търговски предприятия на които им е достатъчно проследяването на складовите наличности, покупките,  продажбите (регистрирането на получени и издадени фактури и протоколи) и следенето на разплащанията.

• До 20-тия ден – внедряване на модул Финанси позволяващ осчетоводяването на операциите във фирмата и отчитането им пред данъчната администрация, вкл. и VIES декларации.

• До 30-тия ден – управление на поръчки от клиенти и към доставчици и парични потоци.

• До 40-тия ден – внедряване на производство използващо разходни норми и позволяващо проследяването на mроизводствения процес само на входа и изхода.

• До 50-тия ден – внедряване на основно производство.

• До 60-тия ден – внедряване на пълнофункционално производство с проследяване на производството на изделието и по време на производствения процес. Функция така необходима за предприятия въвели системи за контрол на качеството ISO и НАССР.