В тази част на ERP системата се спазват счетоводните и данъчни изисквания по повод на амортизируемите активи.

В основата на коректната работа на модула е да се определи политиката към всеки отделен дълготраен актив – от датата на придобиване му до датата на неговото изписване.

Това са точни правила и описания на всички данни, необходими за съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.

Предоставена е възможност за автоматично изчисляване на разходите за амортизации и тяхното отнасяне по центрове на разходи и дейности.

Предвидени са механизми за автоматични преоценки на амортизируемите активи в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, както и отразяване на свързаните с това счетоводни операции.

За коректна работа на системата е необходимо да се опишат транзакциите с дълготрайни активи – основанията за тяхното движение. Например: придобиване, изписване, промяна на срок на ползване, амортизационни норми, методи на амортизация.

Поддържат се модели на калкулиране на разходи по подобрения, реконструкция, модернизация, пълно или частично извеждане от употреба.

Транзакциите за дълготрайни активи могат да бъдат създавани ръчно или да се генерират автоматично.

Стойностите се променят автоматично посредством използваните макети с основания за счетоводни операции.

Системата генерира отчети на база данъчни и счетоводни амортизационни планове или за движение на дълготрайни активи.