Модулът управлява информацията по ИНТРАСТАТ, относно статистиката на търговията със стоки между страните-членки на Европейския съюз.

Предоставена е възможност за управление на характеристиките за комбинирани номенклатури на продуктите.

Информацията се извежда автоматично от документите за покупки и продажби.

Управляват се данни за попълване на месечни, тримесечни и годишни отчети за вътреобщностните придобивания и доставки.

Тази периодичност може да се управлява по желание на потребителя.
ИНТРАСТАТ транзакциите могат да бъдат управлявани ръчно или автоматично. 

Автоматичното генериране се отнася за документи, които се издават чрез модулите за покупки и продажби, като се прави връзка с модула и данните за ИНТРАСТАТ – комбинирани номенклатури и ISO кодове.

Тези операции могат да бъдат ръчно редактирани.

Ръчното генериране се осъществява, като се въвеждат данни директно в модул Финанси, посредством счетоводни операции, които използват счетоводни макети.

Операциите по ИНТРАСТАТ могат да бъдат представяни на хартиен или магнитен носител.