Основата на ERP системите е интеграция на всички данни и процеси в обща, унифицирана платформа. Типичната ERP система използва множество компоненти (софтуер, модули и/или хардуер) за да постигне необходимата интеграция на данните. Основна съставна част на повечето ERP системи е обща база от данни за всички процеси в предприятието. Тя съдържа операциите, структурата и описанието на процесите в предприятието. Стандартно всички модули съхраняват данните си в тази база и информацията има цялостен вид за функционирането на предприятието. Всяка част от данните е обвързана с всички останали и сама по себе си не представлява източник на информация. 

Предимствата от използване на ERP система са много, ефектът в предприятието е силно положителен. Могат да се изброят следните ключови предимства:

  • Планиране на ресурсите и дейностите;
  • Пълен контрол върху всички звена на предприятието;
  • Унифициране на процеса на управление и улесняване на взимането на решение;
  • Едновременно следене на всички фактори от бизнес процесите, без опасност да се „забрави” някой важен елемент;
  • Възможности за анализ на резултатите и постигане на най-добрата бизнес практика;
  • Управление на бизнес цикъла – постъпления и плащания, складови наличности, приходи и разходи, печалба;
  • Справки и консолидиране на финансови отчети.