Този модул управлява процедурите по съставяне на консолидирани отчети на компании, които притежават контрол върху други компании

Модулът разполага със следните функции:

• Дефиниране на обектите на консолидация и груповата структура;

• Дефиниране на модела на консолидация;

• Генериране на отчети.

• В модула се описват компаниите, подлежащи на консолидация, валутите на финансовите отчети, салдата по сметки, основните капитали, които ще се елиминират срещу участията на контролиращата компания.

Модулът поддържа макетите за консолидация, включително и тези, които се прилагат по подразбиране, както и дати за очаквана консолидация.

Заложени са модели за прекласифициране на салда, чрез структури за вътрешни и външни кодове на сметки.

Консолидацията може да се осъществява за цели финансови отчети или за отделни техни части.

Потребителят определя нивата на счетоводните сметки, по които да се извърши консолидация.

Поддържат се таблици за съответствия на сметки на отделните компании.