Модулът управлява транзакциите по придобиване и изписване на материални запаси с помощта на средства в ERP системата, които могат да се индивидуализират.

Управлява се неограничен брой ценоразписи, периоди на валидност на ценови условия, прехвърляне от едни мерни единици в други, периоди на действие на отстъпки и комисионни, графично представяне на наличности и т.н.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА МОДУЛА:

• Проследяване на изходящи материални запаси;

• Проследяване на входящи материални запаси;

• Ценови политики;

• Изписване на материалните запаси.

• Управляват се партиди и серийни номера на стоки, автоматични операции по годишно приключване, инвентаризация, методи на изписване на материални запаси. Като се ползва графична навигация, може да се покаже състоянието на отделните материални запаси, артикул по артикул.

Модулът помага да се рационализира организацията на операциите с материалните запаси, следствие на което значително се съкращават разходите за управление.

Предоставя се информация за последни дати на зареждане, минимални и максимални наличности, предпочитани доставчици, наличности на разположение.

Данните, които са свързани с размер, тегло, пакети, обеми, могат да се включват автоматично в транспортните документи.

Поддържат се типове артикули, базови цени, проценти на отстъпка и преоценка, параметри по ценообразуване, дати на валидности на цени, алтернативни мерни единици.

Когато материалните запаси са сходни, може да се използва механизмът на еквивалентите артикули, като се определят в какви пропорции те се заменят.

Системата предлага използване на неограничен брой физически и логически складове, така че потребителят разполага с точните количества по всяко време.

Всяка стока може да бъде следена посредством баркодове и смарткодове.