Модулът дава възможност за управление на дейността по прехвърляне на стоките от мястото на тяхното производство до крайния потребител.

Следят се товаро – разтоварните дейности и транспорта.

Контролират се складова наличност и транзакциите между складовете на предприятието, администрират се поръчките, изготвят се съответните документи.

Създават се предпоставки за организирана мрежа за ефективно управление.

Системата осигурява контрол върху данните за географско местоположение и движение на материалните запаси.

По този начин се улеснява отчитането в обектите за търговия.

Възможно е да се проследяват процесите по рекламация – връщането на стоки от клиент обратно на производителя и свързания с това документооборот.

Уточняват се и се управляват причините и основанията за връщане.