Модулът управлява офертите и поръчките от клиенти, планирането на продажбите, ценовата политика и в същото време предоставя статистическа информация.

Поръчките от клиенти могат да бъдат въвеждани ръчно или да се съставят автоматично на основание въведените оферти.

Поддържа се приоритет на поръчки, който може да бъде приложен при редица процедури, като се засягат само някои поръчки.

Условията на плащане и валутите могат да бъдат редактирани на всеки етап от работата с документа.

Стоките в поръчките могат да се въвеждат с всички техни параметри – по типове, с придружаващи услуги и др.

Техните наименования могат да бъдат редактирани в самия документ, като това не променя основните им данни.

Единичните цени и отстъпките могат да бъдат въвеждани ръчно или автоматично според избраната ценова политика.

Когато се управляват центрове на разходи и дейности, може да се дава направление на приходите от тези документи.

Типовете продажби могат да бъдат нормални, мостри, промоции и с отстъпки.

Според предпочитаната ценова политика може да се управляват комисионни по продавачи и регионални мениджъри.

Това става винаги в избраната базова валута на компанията, без оглед на тази на документа.

Допълнителните отстъпки могат да бъдат включени автоматично на база създадените условия на плащане, или да бъдат въвеждани ръчно.

Системата поддържа различни допълнителни такси по отделни получатели – за товари, застраховки, пакетиране.

Модулът е обвързан със счетоводната система по отношение на сметки, погасителни планове, аванси, лихви за просрочия, начисления и отсрочки, възможности за плащане с кредитни карти.