Инструментът на прогнозните счетоводни операции е изключително полезен за своевременни управленчески решения, от гледна точка на необходимост от материални, машинни и трудови ресурси, както и планиране на инвестиции и проектно финансиране.

Регистрираните счетоводни записи могат да се създават като прогнозни.

Предоставена е възможност те автоматично да бъдат трансформирани в реални, или да бъдат изтрити.

Възможно е да се управляват счетоводни симулации, като се дава код за симулация за отделни групи от регистрирани прогнозни операции, например, за годишно счетоводно приключване.

По този начин се създава финансов резултат на база прогнозни приходи и разходи.

Тези транзакции могат да се използват с цел да се определят лимити на приходи и разходи за годишните финансови отчети – амортизации, приходи и разходи за лихви, застраховки, наеми, отстъпки, начисления и отсрочки, фактури за получаване и издаване.

Прогнозите са основна предпоставка за предвиждане на бъдещи парични потоци на предприятието, включително и такива за данъци върху доходите и печалбата.

Системата може да регистрира движение на прогнозни документи за клиенти и доставчици, валутни курсове, оборотни данъци.