Планирането на производството позволява да се прогнозират ресурсите за производство – осигуряване на материалите (MRP) и на машинните ресурси (CRP) или техните доставки в средносрочен план.

Тези анализи могат да бъдат показани чрез Gantt диаграми по отделни производствени поръчки или техни фази, както и по центрове на производство с възможност за сравнение на натоварвания и производствен капацитет.

Модулът разполага със следните функционалности:

• Планиране на производството;

• Производствени поръчки;

• Производство на повече от един продукт;

• Договаряне;

• Процедури.

Модулът позволява проучване и проектиране на дейностите, свързани с производство на продукти и придобиването на ресурси в дългосрочен план.

Планирането е базирано на анализ на наличните материали (MRP) и натовареност на машинни ресурси (CRP).

Всички анализи могат да бъдат показани чрез Gantt диаграми на поръчките и фазите на производство, заетост по центрове на разходи (сравнение между капацитета на отделните центрове и тяхното натоварване).

Производственият план представя стоките, които трябва да бъдат произведени или закупени за определен период от време и отговарят на зададените изисквания на контрагенти.

Чрез специфична процедура производственият план може да бъде генериран автоматично на база получени и обобщени поръчки от клиенти, да бъде въведен ръчно или да се копира от вече съществуващ производствен план.

Когато се обобщават поръчки от клиенти, съществуват различни филтри, за да се анализират възможностите за комбиниране.

От производствения план може автоматично да бъде генерирана поръчка за производство, която съдържа материалите и фазите на процеса.

Това е свързано с анализи за проверка на наличностите от материали или възможностите за тяхната доставка.

В тези случаи програмата отчита изискванията за минимални запаси.