Този модул управлява разходните норми за продуктите по техните съставни части – материали и полуфабрикати.

Поддържа рецепти за производство и технологии.

Контролира производителност по всеки производствен план, допълнителни заявки за количества, фиксирани или променливи по съдържание компоненти, свързаните разходи с процеса.

Дефинират се неограничен брой нива на влагане на ресурси, мерки, допълнителни характеристики.

Съставните части могат да бъдат дефинирани дори и като процентно съотношение.

Операциите представят производствени времена и разходни норми на труд последователно по центрове на разходи – вътрешни и външни.

Възможно е да се дефинират така наречените фантоми – отделни комплекти от прости групи компоненти със собствени рецепти.

Изключително гъвкав и подлежащ на параметризиране, модулът позволява да се настройват количества, характеристики, видове мерни единици и превръщания между тях.

Позволява да се контролира продуктивност за всеки отделен производствен план, като показва количествата компоненти, които трябва да бъдат заявени, както и съответните производствени разходи.

Посредством процедури могат да се разгледат компонентите на продукта с необходимите количества за производство, както и в кои рецепти за производство влиза една съставна част.

Разходите за производство могат да се проследяват на избрани нива или да се оценяват по определени критерии.

Производствените разходи могат да бъдат обновявани автоматично.