Човешкият капитал е един от основните критични фактори за успех за всяко звено на компанията.

В този смисъл правилното и прецизно управление на персонала е от жизненоважно значение, за да може да се постигнат целите за растеж и развитие на предприятията.

В този контекст може да се инсталира софтуера HR Solution Suite: решения, които позволяват прилагането на политики за управление на персонала и следователно е основа за подобряване на представянето на компанията.

СОФТУЕР ЗА ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:

Той поддържа всички типични дейности на отдел „Човешки ресурси“ и оптимизира процесите на управление.

Това е истинско решение за управление на отдел “HR”, което разполага с цялата налична информация за оценка, управление и наблюдение на персонала.

Софтуерът позволява компютъризирано управление на всички аспекти на управлението на човешките ресурси: от селекция до обучение, насоки за кариерно развитие, организационни схеми, управление на роли и задачи, оценка на персонала и анализ на заплатите.

СОФТУЕР ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА:

Софтуерът за бюджетиране на персонала осигурява приблизително и действително изчисляване на различните компоненти на разходите за персонал:

  • Разходи за заплащане;
  • Разходи за осигуровки;
  • Обезщетение;
  • Допълнителни разходи (допълнителни обезщетения и възстановяване на разходи, надбавки за командировки);
  • Други разходи (обучение, детска градина за децата на служителите, хранене и др.).

Софтуерът събира информация, необходима за определяне на прогнозните разходи, които могат да бъдат предвидени за няколко години директно от ведомостите.

Чрез обработване на месечни, шестмесечни, годишни разходи и т.н. е възможно да се направи точен анализ на разходите и да се идентифицират разликите в сравнение с прогнозите и следователно да се направи преглед на бюджета.

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ:

Софтуерът рационализира, опростява и увеличава производителността в процеса на приключване на командировките след придвижването и разходите за командировки, с предимството на последователно намаляване на непреките разходи.

По-специално, той прогнозира следното: попълване на разходни искания, изготвяне на фишове за възстановяване; плащане по разплащателни сметки или с платежно нареждане, изпращане на обобщени данни за възстановяване на разходите за LUL (Single Employee Ledger), вписване на разходи в ERP-то компанията и др.

Специализираното приложение може да се използва за записване на разходите за командировки и цялата информация, свързана с тях, с помощта на смартфон или таблет, с възможност за прикачване на снимки на документите, взети директно с мобилното устройство (квитанции, фактури и т.н.), като по този начин се ускорява фаза за контрол на разходната част, без да се изчаква предаването на хартиения носител.

Автоматичната синхронизация на въведените на смартфона разходи позволява на служителя да попълни част от разходния си отчет, което намалява времето, необходимо за окончателното изготвяне на отчета.