Mago предоставя лесни и директни методи за изпълнение на фискалните задължения на счетоводството и следи корпоративните резултати в реално време, чрез реален управленски контрол.

Mago е предназначен за управление на финансово-счетоводната дейност, включващо дълготрайни активи, анализ и контролинг.

Прогнозните отчети и баланси са възможни за всички нива на сметкоплана, а също така и месечно за активи и пасиви, печалби и загуби, както в стойност, така и в проценти.

Възможно е управлението на отчети към държавните институции и погасителни планове.

Модулът включва:

• Общо счетоводство, главна книга, погасителни планове, валутни операции, финансови и данъчни отчети

• Персонализирани счетоводни макети в помощ на въвежданията в главната книга;

• Управление на ДДС – издадени и получени документи, самоначисляване, ЕС операции, освободени от данък;

• Управление на Интрастат;

• Приходи и разходи за бъдещи периоди;

• Анализ и рекласификация на финансови отчети;

• Управление на вземания и задължения, постъпления и плащания със закръгления, отстъпки, валутни курсове и авансови суми;

• Управление на искания и нареждания за плащане, менителници, неуредени суми, фактуриранe;

• Анализ на погасителни планове и паричен поток;

• Управление на уведомителни писма;

• Прогнозно счетоводство: управление на счетоводни симулации и съпоставяне с реални счетоводни данни, възможност за трансформиране в реални записи;

• Консолидирани финансови отчети;

• Анализи и контролинг, управление на бюджети по разходни центрове, дейности и продуктови линии.;

• Автоматични трансфери;

• Автоматични разпределения на приходи и разходи;

• Преглед на активи и пасиви, приходи и разходи по всеки елемент на анализа;

• Управление на каса;

• Дълготрайни активи по счетоводен и данъчен амортизационен план;