Финансовият модул покрива всички изисквания за финансова отчетност.

Той включва сметките на клиентите/доставчиците, главната книга, разполага с макети на документи за автоматично осчетоводяване.

Модулът контролира въведените данни и автоматично генерира статии за счетоводно приключване.

Също така е възможно да се генерират необходимите справки и отчети за данъчната администрация – ДДС, VIES, ИНТРАСТАТ. Сметкопланът може да се управлява, като позволява до 5 нива на аналитичност.

С този модул е предоставена е възможност за реално или прогнозно разпределяне на разходите по центрове на разходи и дейности.

Могат да се управляват неограничен брой разпределения на видовете разходи, аналитични транзакции, системи за преки и пълни разходи.

Чрез модула се осъществява процеса на бюджетиране на дейността.