Модулът управлява таксите събирани за пускане на пазара на електронно и електрическо оборудване.

Поддържа номенклатура на артикулите по категория, код по комбинираната номенклатура и ПРОДПРОМ код.

Позволява асоциирането на съответното оборудване с категория и показването на размера на таксата в издадената фактура.

С модула Mago ОЕЕО е възможно да се дефинира общата сума на приноса за различните категории позиции, автоматично да се приспадне екологичният принос във фактурите за продажби, да се генерират вписвания на ОЕЕО, които се използват в различни доклади, полезни винаги за проверка на размера на получените вноски.

Благодарение на този модул можете да дефинирате общата сума на приноса за различните категории позиции, автоматично да начислявате екологичната вноска във фактурите за продажби, да генерирате вписвания на ОЕЕО.

Можете да контролирате и вноската, изчислена за определен период.